,,Latvijas skolas somas” pasākumi Aizputes vidusskolā

"Latvijas skolas soma" veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu.

2021./2022 mācību gada 1. semestrī 1.-12. klašu skolēniem tika dota iespēja piedalīties  dažādās aktivitātēs ,kuras finansē iniciatīva ,,Latvijas skola soma’’

Septembrī 12.a devās uz Murjāņiem , lai iepazītos ar dzejnieka Imanta Ziedoņa kultūras mantojumu ,, Klases stunda muzejā”. Ar dažādu radošu aktivitāšu palīdzību jaunieši tika iepazīstināti ar Imanta Ziedoņa personību ,viņa  daiļradi , kā arī mudināti attīstīt savu radošumu.

Savukārt 4.b,7.a  un 10. b klase paviesojās Alsungā, lai iepazītos ar Suitu kultūras mantojumu –Ielūdz ,, Suitu sievas”. Tikšanās reizē bija iespēja iepazīt senlaicīgo , īpatnējo dziedāšanas veidu –burdonu un mācīties to dziedāt.

  

Interesantā nedēļa

Erasmus+ projekts

Iespēja piedalīties Erasmus+ projektos ir liels atbalsts skolām kompetenču izglītībā. Lai gan patreizējā situācija valstī un pasaulē ietekmē dalību projektu mobilitātēs, Aizputes vidusskolas skolēni un skolotāji sekmīgi darbojas starptautiskajā projektā “BEST”-Be enthusiastic, search the treasure. Projektā ir 6 dalībvalstis-Bulgārija, Itālija, Spānija, Grieķija, Anglija un Latvija. Projekta mērķis ir iepazīt dalībvalstu kultūrvēsturisko mantojumu, uzlabot angļu valodas zināšanas, pilnveidojot komunikācijas prasmes. Pirms pandēmijas  viesojāmies Spānijā. Šīs mobilitātes laikā skolēniem bija iespēja dzīvot spāņu ģimenēs –tādējādi labāk iepazīt valsts kultūru un tradīcijas. Savukārt šī gada oktobrī projekta dalībnieki pulcējās Bulgārijā, kur mēs diemžēl respektējot situāciju valstī , varējām piedalīties tikai tiešsaistē. Kaut arī virtuāli, bet mēs iepazinām daļu no Bulgāru kultūras.

Mācību process no 15.novembra

* Sākot ar 15.novembri mācību process notiks klātienē - klases atradīsies katra savā kabinetā, skolotāji ies pie klasēm.

* Ēdināša notiks trijos starpbrīžos:

1.-3.klasēm pl. 10:25-10:40
4.-6.klasēm pl. 11:10-11:25
7.-12.klasēm pl. 12:05-12:20

* Attālināti mācīsies 7.-12.klases pēc noteikta rotācijas grafika

Labbūtības projekts

Skolēniem attālinātā mācību procesa tiešsaistes stundām!

Aizputes vidusskolas administrācija un skolotāji  nodrošina mācību procesa organizēšanu un īstenošanu.

e-klases dienasgrāmatā katrai stundai tiks pievienota skolas izstrādāta veidlapa ar informāciju par stundā veicamajiem darbiem un mājas darbu.

Vecāki nodrošina skolēnu piedalīšanos mācību procesā!

Skolēn, par neattaisnotu stundu kavējumu tiks uzskatīts, ja:

* piedalīsies attiecīgās mācību stundas procesā ar izslēgtu kameru,

* nepiedalīsies iepriekš paziņotā tiešsaistes stundā.

 

Seko līdzi informācijai!

Ja ir jautājumi, sazinies ar klases audzinātāju!

Karjers nedēļa “IKT – Tavai karjerai” noslēgusies!

Karjers nedēļa “IKT – Tavai karjerai” noslēgusies!

 

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notika Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā.

Karjeras nedēļas ietvaros Aizputes vidusskolas skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem bija iespēja aktualizēt karjeras vadības jautājumus ne tikai izglītības iestādēs, bet arī ģimenēs. VIAA piedāvāja dažādām mērķauditorijām pielāgotus pasākumus, kuri tika integrēti mācību saturā. Karjeras nedēļas laikā 7.- 9. klašu skolēniem tika piedāvāts izglītojošs materiāls, kas rosināja izmēģināt radošu programmēšanu LearnIT ekspertu vadībā. 11. oktobrī tiešsaistes diskusijā vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?” tās dalībnieki pārrunāja, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas. 12. oktobra jauniešu diskusijā “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stāstos dalījās profesionāļi, kuri savu profesionālo aicinājumu ir atraduši IKT nozarē. Aizputes vidusskolā jauniešu diskusiju noklausījās klātienē 10.-12. klašu skolēni, bet 7.-9. klašu skolēniem tā tika piedāvāta, pateicoties klašu audzinātāju iniciatīvai.

Karjeras nedēļas pasākumi

Diskusija jauniešiem 

Diskusija vecākiem 

Pasākumi 7.-9.klašu skolēniem 

Karjeras nedēļa

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notiks Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā.

“Pēdējo 10 gadu laikā nodarbināto skaits Latvijā IKT uzņēmumos audzis vairāk nekā 2 reizes, un mūsdienās IKT prasmes ir nepieciešamas teju ikvienā moderni strādājošā uzņēmumā. IKT profesionāļu pārziņā ir inovācijas un jaunu produktu izstrāde, datu aizsardzība un drošība, sistēmu izveide un uzturēšana, digitālais dizains, datorgrafika, mājas lapu izstrāde un administrēšana, lietu internets un daudzi citi virzieni,” uzsver VIAA izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta direktors Didzis Poreiters.

Lai izzinātu šī gada Karjeras nedēļas tēmu, tās laikā notiks vairāki centrālie pasākumi: 11. oktobrī tiešsaistes diskusijā vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?” pārrunās, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas, bet  12. oktobra jauniešu diskusijā “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stāstos dalīsies profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē. Paralēli tam visu Karjeras nedēļu skolotājiem būs pieejams izglītojošs materiāls 7.– 9. klasēm, kas rosinās izmēģināt radošu programmēšanu LearnIT ekspertu vadībā.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai”  notiks kopā ar pasākuma organizatoriem reģionos gan vispārējās, gan profesionālās izglītības iestādēs, un, kā ik gadu, izglītības iestādes organizēs ar tēmas izpēti saistītus izzinošus pasākumus  - diskusijas, tematiskas mācību stundas, radošas darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem, skolēnu vecākiem un nozares pārstāvjiem.

Pasākuma aktualitātēm un programmai aicinām sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela, kā arī sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai un  twitter/TavaiKarjerai.

Karjeras nedēļu VIAA īsteno projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Informāciju sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Monta Balode

Karjeras atbalsts Aizputes vidusskolas jauniešiem

Karjeras atbalsts Aizputes vidusskolas jauniešiem

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā Dienvidkurzemes novada pašvaldība Aizputes vidusskolā īsteno Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 7.-12. klašu skolēniem.

Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Karjeras izglītība veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plānošanā, palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17