Skolas padome

Skolas padome ir izveidota atbilstoši Vispārējās izglītības likuma prasībām un darbojas saskaņā ar Skolas padomes reglamentu.

Iestādes padomē ievēl vienu vai vairākus vecāku (aizbildņu) pārstāvi no katras klases.

Izglītojamo vecāku (aizbildņu) pārstāvji Iestādes padomes sastāvā ir vairākumā.