Speciālais pedagogs

Speciālā pedagoģe Inga Svipsta
Tel.28866758
e-pasts – ingasvipsta@inbox.lv

 

Darba laiks:

Pirmdiena - no 13.00 - 16.00

Trešdiena - no 8.00 - 12.00

Piektdiena no 8.00 - 16.00

Speciālais pedagogs vispārizglītojošajā skolā:

§  sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, skolas psihologu, sociālo pedagogu, skolas logopēdu;

§  izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palīdzības veidus;

§  sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām;

§  organizē individuālu vai grupu speciālās korekcijas darbu;

§  sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un mācību priekšmetu skolotājiem;

§  ievēro konfidencialitāti;

§  palīdz apgūt mācību vielu, rast pielāgojumus, lai bērns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes;

§  palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā;

§  māca bērnam saskatīt un izmantot savas pozitīvās īpašības, veido skolēnā ticību saviem spēkiem.

Speciālā skolotāja palīdzība nepieciešama, ja skolēnam konstatē:

§  vāju lasītprasmi un rakstītprasmi;

§  nevienmērīgas vai vājas sekmes;

§  intereses zudumu par mācībām;

§  ja aizkavēta bērna attīstība, ja skolēna rīcība neatbilst bērna vecumam;

§  ja skolēnam izteikta aizmāršība, ilgstoša neizveicība, nespēja pielāgoties dažādām situācijām.