Informācija par grozījumiem iekšējās kārtības noteikumos!

Informācija par grozījumiem iekšējās kārtības noteikumos!

Kārtība par elektronisko ierīču lietošanu izglītības iestādē

1. Mācību procesa laikā (stundās, starpbrīžos, pasākumos) telefonus, planšetdatorus u.c. elektroniskās ierīces lietot nedrīkst, izņemot, ja pedagogs to paredzējis izmantot, īstenojot mācību programmu.

2. Ienākot izglītības iestādē, elektroniskās ierīces tiek izslēgtas vai tām tiek ieslēgts klusuma režīms.

2. Svarīgā un steidzīgā gadījumā var izmantot izglītības iestādes vai klases audzinātāja telefonu, no kura izglītojamais nepieciešamības gadījumā var piezvanīt.

3. Steidzamas un svarīgas informācijas gadījumā vecāki vai aizbildņi paziņo to klases audzinātājam telefoniski vai e-klasē, kurš tālāk informāciju nodod izglītojamam.

4. Noteikumu neievērošanas gadījumā:

4.1. elektroniskā ierīce tiek nodota glabāšanā izglītības iestādes seifā;

4.2. izglītības iestādes administrācija izdod izziņu par elektroniskās ierīces glabāšanu;

4.3. uzrādot 4.2. punktā minēto izziņu, elektronisko ierīci var saņemt vecāki vai aizbildņi pie izglītības iestādes administrācijas.