Izglītības programmas

Aizputes vidusskolā tiek īstenotas 6 izglītības programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011);
  • Vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011).