Karjeras atbalsts Aizputes vidusskolas jauniešiem

Karjeras atbalsts Aizputes vidusskolas jauniešiem

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā Dienvidkurzemes novada pašvaldība Aizputes vidusskolā īsteno Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 7.-12. klašu skolēniem.

Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Karjeras izglītība veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plānošanā, palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022. mācību gadā:

karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;

profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;

darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai.

Pedagogs karjeras skolotājs skolā:

konsultē, informē un izglīto skolēnus,

koordinē karjeras izglītības darbu skolā,

organizē un īsteno plānotos karjeras izglītības pasākumus,

vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām,

 līdzdarbojas, palīdzot pedagogiem attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmi attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu.

Informāciju un individuālo karjeras konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt pie pedagoga karjeras konsultanta. Iepriekš sazinoties ir iespējamas gan klātienes, gan attālinātas individuālās karjeras konsultācijas.

 

Kontaktinformācija:

Pedagogs karjeras konsultants – Monta Balode,

elektroniska iespēja skolēniem – e-klases pasts,

klātienē izglītības iestādē, Karjeras izglītības 213. kabinetā.

 

Informācija par karjeras atbalsta pasākumiem Aizputes vidusskolā:

https://www.aizpute.edu.lv/

http://www.aizputesnovads.lv/projekts-nr835016i001

 

Karjeras atbalsta resurss:

https://www.aizpute.edu.lv/atbalsta-personals/karjeras-izglitiba